B) autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper.
Opplysninger om identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, bekreftes ved gyldig legitimasjon.
(2) Autorisasjon skal ikke gis til fysiske personer som anses uegnet fordi vedkommende er dømt for straffbart forhold, og det straffbare forholdet norman renard poker gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte, eller i stilling eller ved.
Retten til å handle på vegne av kunden bekreftes ved skriftlig dokumentasjon.Kundetiltak og løpende oppfølging.(2) Med mindre Økokrim bestemmer noe annet, skal rapporteringspliktige som nevnt i 4 første ledd bokstav a, b, c, e, g, h til k, n og o, uten hinder av taushetsplikt utlevere opplysninger om at det er oversendt opplysninger til Økokrim etter 26 første ledd.(2) Ved risikovurderingen etter første ledd skal den rapporteringspliktige blant annet ta i betraktning a) egen virksomhet, herunder særlig virksomhetens art og omfang b) virksomhetens produkter, tjenester og kundeforhold c) type kunder og kundegrupper d) geografiske forhold (3) Rapporteringspliktige veikkaus viking lotto harava skal særskilt vurdere risikoen for hvitvasking.(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om utmåling av overtredelsesgebyr.(4) Ved søknad om autorisasjon og melding om endring av stilling, verv eller funksjon etter tredje ledd annet punktum skal det legges frem ordinær politiattest etter politiregisterloven.
Dersom rapporteringspliktige er del av konsern, skal siste godkjente konsoliderte årsregnskap legges til grunn.
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvordan opplysninger og dokumenter skal registreres og lagres, samt om lagring av personopplysninger utover fem.
(5) Første ledd er ikke til hinder for utveksling av opplysninger mellom rapporteringspliktige som nevnt i 4 annet ledd bokstav a til c, som utøver sin virksomhet innenfor samme juridiske person eller nettverk.
Kunder som er bosatt i stater som anses å innebære lavere risiko.(3) Departementet kan i forskrift pålegge andre rapporteringspliktige å ha elektroniske overvåkningssystemer og fastsette nærmere regler for elektroniske overvåkningssystemer.Lagring av opplysninger og dokumenter for advokater.(5) Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende overfor nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til en politisk eksponert person.(3) Rapporteringspliktige som nevnt i 4 første ledd bokstav a til c og j, kan uten hinder av taushetsplikt utveksle nødvendige kundeopplysninger seg imellom når det anses nødvendig som ledd i nærmere undersøkelser etter.