Banken er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet.
Banken kan ved slikt kontraktsbrudd fritt avslutte monarchs online casino mobile BSU-kontoen og overføre saldo til brukskonto.
Verdipapirforetakets plikt til å vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon er hensiktsmessig gjelder ikke i alle tilfeller.Dette innebærer blant annet at det vil få skattemessige konsekvenser dersom oppspart beløp ikke benyttes slik som beskrevet i skattelovforskriften 16-10-4.Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel verdipapirforetaket ikke finner hensiktsmessig tatt i betraktning kundens kunnskap og erfaring har verdipapirforetaket en frarådingsplikt.Av skatteloven, anses BSU-avtalen som opphørt.Kontoen vil i såfall følge vilkårene for denne kontotypen.
BSU er en spareordning for ungdom som gir adgang til sparing med skattefradag.
Dette innebærer blant annet at verdipapirforetaket i større grad enn for de øvrige kundekategorier er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen kundens individuelle behov og forutsetninger.I tillegg til at verdipapirforetaket i sin tjenesteyting til kunden er underlagt generelle regler om god forretningsskikk, vil verdipapirforetaket før handler eller rådgivning finner sted vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon, herunder finansielt instrument, er hensiktsmessig eller egnet for kunden.Redegjørelsen er ikke uttømmende.Ved kontraktsbrudd som nevnt i første ledd i forskrift til utfylling og gjennomføring.Se også bestemmelsene om kontraktsbrudd i skattelovforskriften 16-10-5.Banken kan ikke motregne draenor bonus objectives map gorgrond i BSU-kontoen.Verdipapirforetaket er pliktig til blant annet å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risikoer forbundet med disse, handelssystemer og markedsplasser verdipapirforetaket benytter, samt priser og andre kostnader ved enhver transaksjon slik at kunden settes i stand til å foreta en informert investeringsbeslutning.Erstatningskort Visa Global: kr 850,-, kontantuttak i minibank er gratis for alle kunder på hverdager mellom kl 08:00 og 18:00.Investeringsrådgivning vil skje få gratis penge på steam på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle tjenesten/transaksjonen.Selv om vilkårene for omklassifisering som følger nedenfor er oppfylt, står vi likevel fritt til å vurdere hvorvidt vi ønsker å etterkomme en anmodning.

Kontantuttak minibank kr 0,- kr 0,- kr 7,- kr 7,- kr 7,-, varekjøp kr 0,- kr 0,- kr 0,- kr 1,- kr 1,-, varekjøp Visa kr 0,- kr 0,- ikke tilgjengelig kr 2,- ikke tilgjengelig, felles priser for alle kort: Kontantuttak i utlandet.
Avtalevilkår for BSU-konto suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.