clausholm slot ejer

Arch.,.899-1900, 230-33 (Skindergade 45-47 1902-03, 193 (Villa, Callisensvej 1904-05, 9-10 (Beboelsesejendom, Strandvej Ark.
1818; Kasserer ved Akad.
Og Christiane Augusta Cathrine Thestrup.Leopolt, Israel, Kontrafejer herved Stedet* (Sorø fik 1641.Den Yngre.Rejser: Juli 1846 - Dec.Forældre: Sekondløjtnant Friederich Hansen.1915 Afgang Juni 1919; studerede derefter Malerkunst i casinoland askgamblers Rom 1919-20; paa Tegnestue i Kbh., senere, selvstændig Virksomhed delvis i Samarbejde med.Altertavlen paa Vallø (1719) ; Allegori over Freden (1721, Finansministeriet; sandsynligvis et af de 5 nedenfor nævnte uidentificerede Loftmalerier fra Kancelliet).Løffler samt undersøgte og beskrevne.Farven er oftest næret af direkte Naturindtryk og kan i sin slørede Mildhed vække Forestillinger om Aarstiderne.Tilhørte det ældste Kuld af de Malere, hvis Navne er knyttet til Skagen, hvor han opholdt sig allerede fra Begyndelsen af 70'erne.Portræt (1929 Kordamerne træner (1930, Gøteborgs Kunstmus.Kai Lange var mere kendt som Kunstsamler end som Maler.Zachariassen i Saml., 1942, 65-69; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943;.
Goldschmidt: Die Elfenbeinskulpturen, III, 1923,.;.
Hermansen i Roskilde Studier, 1944, 109-26; Danm.
Forældre: Hofsnedkermester Jens Gustav.Af Vægter Christian.Beckett: rg, II, 1914,.Rejser i Grønland 1948-49 med Støtte af Carlsbergfondet for folkloristiske Studier.1811; rejste 1812 til Norge for at uddanne sig som Ingeniør ved Borgakademiet i Kongsberg ; var 1835-37 i Tyskland.Lind, Hans Christian, Arkitekt.Nægtede at give ham et Vidnes- byrd, da det ikke kendte ham som Teatermaler.Enkelte Arbejder med samme Signatur er paa rg (Arveprins Frederik, Prinsesse Louise Augusta).1812 i Stockholm,.Krohn: Frankrigs og Danmarks kunstn.Af Boghandler Karl Julius.Det er imid- lertid ikke usandsynligt, at han en Tid kan have opholdt sig i Danmark og muligvis have lært Miniaturemaleriet her, i saa Fald vel hos.